<tt id="wnmyi"></tt>

     主要业绩

     江苏省淮安市淮安区排水管网普查检测项目

     项目内容:

     ?  对排水管网普查和探测,建立城市排水管网地理信息系统。

     ?  对排水管网进行检测,分析排水管道现状,提出排水管网改造、修复和养护建议。

     ?  对黑臭水体汇水区域污水溯源。

     合盈登陆 917| 700| 738| 433| 871| 50| 294| 348| 245| 138| 514| 23| 634| 370| 40| 515| 222| 895| 990| 668| 895| 544| 548| 131| 845| 275| 510| 266| 278| 451| 438| 677| 276| 3| 407| 683| 414| 855| 524| 841| 576|