<tt id="wnmyi"></tt>

     主要业绩

     江苏省淮安市淮安区排水管网普查检测项目

     项目内容:

     ?  对排水管网普查和探测,建立城市排水管网地理信息系统。

     ?  对排水管网进行检测,分析排水管道现状,提出排水管网改造、修复和养护建议。

     ?  对黑臭水体汇水区域污水溯源。

     合盈登陆 155| 465| 181| 871| 339| 550| 761| 489| 353| 341| 271| 296| 643| 767| 218| 375| 726| 660| 755| 334| 532| 20| 932| 453| 201| 176| 890| 935| 369| 612| 463| 768| 656| 321| 601| 848| 579| 248| 693| 457| 518|